16 часа дневно персонални и виртуелни активности
Резервирај го твоето место
во групна активност
Поради големата заинтересираност за групните активности од денес започнуваме со резервации на вашето место во сите групни активности што се одржуваат.
Закажување лично во центарот или на тел. број 078/219-212. Краен рок за закажување или откажување е 2 часа пред почетокот на групната активност
Fit kids
Fit kids
Power Pilates
Power Pilates
CrossFit
CrossFit
Body Pump
Body Pump
TapOut
TapOut
Total Body Workout
Total Body Workout
Cardio Aero
Cardio Aero
Yoga
Yoga
Zumba
Zumba
Spinning
Spinning
Fit Teen
Fit Teen
Pilates-Yoga PiYo
Pilates-Yoga PiYo